عدم پرداخت بدهی

عدم پرداخت بدهی

در صورتی که مالیت نقد و یا مال بر اعتبار خود باقی مانده باشد، مبلغ را از روز پرداخت و تسلیم مال محاسبه می نمایند. اما اگر مال از مالیت ساقط گردیده باشد، می باید قرض را از روز عقد محاسبه نمایند.