گرفتن مال جهت تاخیر پرداخت

گرفتن مال جهت تاخیر پرداخت

گرفتن مال زائد بر آنچه که بر گیرنده قرض مقرر گردیده است جائز نمی باشد.