گرفتن غرامت تاخیر

گرفتن غرامت تاخیر

اخذ غرامت تاخیریه وام از کفار اگر چه از باب ربا باشد، اشکالی ندارد و آن هم بنا بر صحیحه ای است که اخذ ربا را از کفار تجویز نموده است.