تعیین اجرت منبر

تعیین اجرت منبر

اجرای عقد اجاره با صاحب حسینیه بر مبلغ معین از حقوق خطیب می باشد، زیرا که این عقد از حقوق ثابتی است که در مقابل آن مال پرداخت می شود.