وظیفه شیعیان در عصر غیبت

وظیفه شیعیان در عصر غیبت

وظیفه مؤمنان در زمان غیبت طلب دعا جهت نزدیک شدن فرج آقا و باید مترقب واقعی و همیشگی ظهور مولا بوده باشد.