نظر معظم له در مورد کتاب بحار الانوار

نظر معظم له در مورد کتاب بحار الانوار

کتاب بحار الانوار دائرة المعارفی است که در آن مؤلف بحار متعرض به این مطلب شده اند که ایشان در این کتاب روایات صحیح سند و غیر صحیح سند را جمع آوری کرده اند اما تحقیقی در آن انجام داده نشده و لذا بر هر عالم و مجتهدی لازم است هر روایتی را از اول مورد بررسی و تحقیق قرار داده شود تا اینکه دلالت روایت و همچنین مسانید وات را از راه خود مورد اعتبار و وساقط قرار بگیرد نه از طریق بررسی دیگران.