تبعیت از فرقه ی دراویش

تبعیت از فرقه دراویش

اگر بازگشت این فرقه به خط عرفانی حقیقی باشد آنانی که می گویند ممکن و مخلوق مظهری از مظاهر قدرت الهی است بدون آنکه قائل به وحدت وجود بشوند دنبال کردن این فکر و ایده اشکالی ندارد، اما اگر قائل به مسلک اهل عرفان نباشند آنان از لایه های جاهلیت بوده و تبعیت از آنان جائز نمی باشد.