دعوت مخالفین به مذهب حق

نظر حضرتعالی در مورد بهترین دعایی که موجب دعوت مخالفین به دین می شود، مرقوم فرمائید؟

مهمترین اعمال مؤثر در هدایت مخالفین به دین، دعوت به گفتگو و نصیحت های علمی و متخصص برای داوری با توجه به میزان قرآن و سنّت و منطق سلیم می باشد.