دوری از مؤمنین

نظر حضرتعالی در مورد انزوا و دوری از مؤمنین جهت تعبد چیست؟

بنای شریعت مقدس اسلامی بر ملاقات و ایجاد رابطه های حسنه با مسلمین می باشد. فلذا سزاوار نیست که از جامعه ی مسلمانان منزوی گردد.