ادعای الوهیت

ادعای الوهیت

افرادی که ادعای الوهیت امیرالمؤمنین(ع) را می نمایند، محکوم به کفر می باشند و تعامل با آنها جائز نمی باشد.