اهانت به نواب چهارگانه

اهانت به نواب چهارگانه

اگر اهانت آنان از روی معرفت و علم باشد، در اینصورت محکوم به فسق می باشند اما اگر از روی جهل قصوری باشد در اینصورت این اشخاص معذورند.