عرفان حقیقی

عرفان حقیقی در نظر حضرتعالی چیست؟ و آیا همان اتجاه تصوف است؟

اتجاه عرفانی، طریقی به سوی حق و کشفی است از خلق به حق و همچنین عروج نفس ایجاب می کند که قدرت بر سفر از حق به سوی خلق داشته باشد.