عصمت حضرت ابوالفضل العباس(ع)

عصمت حضرت ابوالفضل العباس(ع)

عصمت از مختصات پیامبران و رسل الهی و ائمه هدی(ع) می باشد و اما حضرت عباس(ع) علوّ مقامشان به علت ارتقاء ایشان در طهارت که موجب عدم عروض غیر از حق تبارک و تعالی می شود.