معنای قبله هشتم

معنای قبله هشتم

این چنین نامی به مرقد مقدسه ثامن الحجج(ع) از باب مجاز می باشد نه از باب حقیقت.