حقیقت معجزه و منشأ آن

حقیقت معجزه و منشأ آن

از آنجا که معجزه همان اجرای فیض بدست وسائط در قابلیت قابل می باشد و از باب تطمیم فاعلیت فاعل نیست، پس معجزه فعل حق تعالی است، زیرا که قول به تطمیم فاعلیت فاعل موجب کفر می باشد.