حدود قدرت معصوم(ع)

حدود قدرت معصوم(ع)

از آنجائیکه قرآن کریم متعرض اعجاز عیسی بن مریم(ع) در زنده کردن اموات بوده واز جهتی که رسول اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) اشرف مخلوقات و پر فضیلت ترین آنان می باشد، پس شکی نیست که کرامتها و معاجز الهی در دست مبارک آنان افاضه گردد.