ایمان حضرت ابي طالب(ع)

ایمان حضرت ابي طالب(ع)

شک و تردیدی در ایمان حضرت ابي طالب (ع) وجود ندارد و نشر تشکیک دراین مورد جائز نمی باشد. بعد از اینکه امام امیرالمؤمنین(ع) از اصلاب طاهره و رحمهای متطهره متولد شده اند و از این جهت می باشد که هتک حرمت ایشان به کفر و الحاد و تحول او در اصلاب اهل شرک و جهود منافی حدیث وارد از طریق عام و خاص که رسول الله(ص) فرمودند علی(ع) به صورت انواری قبل از آدم(ع) به دو هزار سال خلق شده بود و همچنین از اصلاب أنبیاء و مرسلین انتقال پیدا نمودند تا اینکه به صلب حضرت عبدالله(ع) و ابي طالب(ع) رسیدند.