معنای جمع القران في الفاتحة

معنای جمع القران في الفاتحة

این فرمایش اشاره ایست به محوریت در موجودات تکوینی و تشریعی که منشأ گرفته از اصول اعتقادی می باشند و از آنجائیکه امامت از اصول عقائد است و لذا تعبیر نموده اند از اصل به نقطه ای که همان نقطه مرکزیت و محوریت در اصل اعتقادی می باشد.

(*). تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم: ج 1، ص 211.