قداست مسجد جمکران

قداست مسجد جمکران

در نظر اینجانب سند مسجد جمکران ثابت نیست و باید به منابع صحیح رجوع شود.