کشیدن پا در محضر قرآن

کشیدن پا در محضر قرآن

حکم به هتک و اهانت دائر مدار قصد می باشد، گویا اگر کسی چنین قصدی نداشته باشد، در اینصورت عمل او موجب هتک و اهانت بر شمرده نمی شود.