خم شدن معصوم(ع) در هنگام ذکر مقدس پیامبر اکرم(ص)

خم شدن معصوم(ع) در هنگام ذکر مقدس پیامبر اکرم(ص)

فرق می باشد بین خم شدن به قصد تعظیم و خم شدن به قصد عبادت و آنچه که از وجود مقدس امام صادق(ع) صادر شده، از باب خم شدن به قصد تعظیم بوده است.