قرائت کتابهای آسمانی

قرائت کتابهای آسمانی

اگر شخصی از اهل پژوهش و دانش و دارای قوّت در پایه های صناعت علمی باشد، در اینصورت قرائت این کتاب ها جائز می باشد و آنهم در ظرفی است که متصدی رد شبهات آنها باشد.