علت اول سال قمری بودن ماه محرم

علت اول سال قمری بودن ماه محرم

این عمل از فعل خلیفه دوم می باشد و آن هم در صورتی ثبوت اقرار و تایید از طرف امیرالمؤمنین (ع) و ممکن است اعتبار ماه محرم بلحاظ سال کبیسه باشد که برگشت معرفت آن به دانشمندان و علمای فلکیه و هیت می باشد.