رفع قلم در روز نهم ربیع الاوّل

حدیث رفع قلم در روز نهم ربیع الاوّل

مسانید این صحیحه در نظر اینجانب صحیح نمی باشد و فرحت الزهرا(س) معوّل به حکومت جهانی واقعی در عصر امام منتظر(عج) می باشد.