رفع گناه به طلب مغفرت

رفع گناه به طلب مغفرت

طلب مغفرت گناه را رفع می کند اما عقوبت ارتقاء آن مقرون به فضل و کرم الهی است.