حکم تعلیم رقص

تعلیم و فراگیری رقص برای بانوانچه کحمی دارد؟

تعلیم و فراگیری رقص، اگر موجب استفاده عملی از آن نشود بلامانع می باشد.