ختم آیات قرآن به «صدق الله العلي العظیم»

ختم آیات قرآن به «صدق الله العلي العظیم»

«العلي» اسمی از اسماء حق تبارک و تعالی و «العظیم» صفات جمالی و فعلی اوست و ارتباط آن دو از باب تطابق عینی و واقعی بین صفت و موصوف می باشد.