شبیه سازی قبور ائمه

شبیه سازی قبور ائمه

در صورتیکه مراد از شبیه سازی قبور ائمه هدی(ع) از باب نشانه ای که موجب توجه مؤمنان به محبت آل بیت(ع) گردد، این عمل بلامانع می باشد. اما اگر مراد آنان حضور عوام به این اماکن و تبرک به این ظواهر از قبور گردد، این اعمال منهی و عنه و حرام می باشد.