ثبوت عصمت ائمة الهدی(ع)

ثبوت عصمت ائمة الهدی(ع)

عصمت ائمه هدی(ع) از راه کتاب و سنت ثابت می شود و در این زمینه می بایست به کتاب های اعتقادی مراجعه نمود.