ظاهر نمودن سینه مردان در مجالس سینه زنی

ظاهر نمودن سینه مردان در مجالس سینه زنی

بر بانوان واجب است در ظرف سینه زنی مجلس را ترک نمایند، زیرا که این مجلس از حقوق مردان در ادای مجالس سوگواری ابا عبدالله(ع) می باشد.