حدود تعزیرات

حدود تعزیرات

تشخیص این امر به حاکم شرع در ظرف اقامه حد شرعی و یا تعزیر می باشد و همچنین مقدار تاثیر بر شخص که خواسته شود بر آن اجرای حکم گردد.