غسل دادن کودکان مسلمان

آیا غسل دادن کودکان مسلمان و اولاد زنا و سقط واجب است؟

در صورت علم به اینکه کودکان از مسلمانان هستند، غسل آنها واجب می باشد اما اولاد زنا مجزی احتیاط وجوب به غسل آنها می باشد.