شرطیت اطلاق در غسل

آیا در آب غسل، اطلاق مباح بودن و طاهر بودن و همچنین مباح بودن محل غسل واجب است؟

بله؛ مطلق بودن و مباح بودن و همچنین طاهر بودن آب از شروط آب غسل می باشد، چه غسل ترتیبی باشد و چه ارتماسی، اما اگر مخالفت کرد و غسل را در محل غصبی انجام داد، در اینصورت غسل او صحیح است اگر چه عمل حرام انجام داده است.