عده زانیه

مراد مشهور علماء که می فرمایند «گرفتن عده یا عده گرفتن» زانیه واجب نیست، چیست؟

این امر بلحاظ این است که زن «زانیه» به عده شرعیه ملتزم نشده لکن اگر بخواهد یا عقد دائم یا منقطع ازدواج نماید، باید این زن استبراء نماید.