دست اندازی بر دولت اسلامی

دست اندازی بر دولت اسلامی

آنچه که موجب ضرر و زیان به مسلمانان و سلب حقوق آنها گردد، جائز نمی باشد.