حقیقت محارب و مفسدین في العرض

حقیقت محربین و مفسدین في العرض

محاربین یا محاربان افرادی هستند که اقدام به جنگ علیه مسلمانان می نمایند آنهم در ظرفی که مسلمانان در حال امنیت زندگی کرده و بصورت ناگهانی و بدون هشدار قبلی و قبل از اینکه احتیاط و آمادگی دفاع از خود داشته باشند، تجاوز بر مسلمانان می نمایند. اما مفسدین في العرض راهزنانی می باشند که باعث مرگ و میر مردم می شوند و سلب امنیت مسلمین و غارت آنها می نمایند. پس آنان افرادی هستند که در زمان ما به آنان تروریسم می گویند.