تعریف منافق

تعریف منافق

منافق کسی است که دو صفتی را در نفس شرور خود جای دهد و به معیارها و آرمانهای دین حنیف اسلام واقعی توجه نکند آنهم در حالی که قصد او در این وانمود کردن، تضعیف اسلام باشد.