فیلم برداری در مجالس شرب

فیلم برداری در مجالس عروسی که در آن شرب خمر می شود، چه حکمی دارد؟

فیلم برداری مانعی ندارد مگر اینکه ورود این شخص در این مجالس باعث مشارکت فعلی در گناه شود، پس در این صورت حرام می باشد.