نقل مواد مخدر

نقل مواد مخدر

از آنجا که این عمل موجب ضرر رساندن به مسلمانان است، پس نقل و انتقال این مواد و همچنین اجرت آن جائز نمی باشد.