اشتراط اذن مجتهد در پرداخت کفارات

اشتراط اذن مجتهد در پرداخت کفارات

پرداخت نمودن موارد فوق الذکر اذن و اجازه از مجتهد شرط نیست. در خصوص حق امام(ع) و حق سادات شرفه الله اذن مرجع شرط می باشد.