خرج کفارات در تعمیر مساجد

خرج کفارات در تعمیر مساجد

از آنجائیکه مورد مصرف کفارات جهت فقرا و نیازمندان می باشد و نوسازی و تعمیر مساجد از راه صدقه های عامه و اموال خیّرین تامین می گردد، خرج نمودن کفارات در تعمیر مساجد جائز نمی باشد.