حکم صرف حق امام (ع) در پروژه های خیریه

در نظر حضرتعالی صرف نمودن حق امام (ع) در پروژه های خیریه در صورتی که هزاران شخص فقیر از مؤمنین احتیاج به غذا و لباس دارند، جائز است؟

در صورتی که مجتهد تشخیص دهد که حق شرعی را در پروژه های خیریه عام المنفعه صرف کنند، در این صورت صرف آنها در مواردی که تشخیص داده شده جائز می باشد و اگر تشخیص مجتهد در صرف آن حقوق به نیازمندان گردد، پرداخت اموال شرعیه به آنها واجب می باشد.