حکم احترام برادر کوچکتر

حکم احترام برادر کوچکتر

احترام نمودن به برادر بزرگتر از باب صله رحم و اظهار فضیلت ها و کرامت های اخلاقی می باشد.