در خواست کمک مسلمان از غیر مسلمان

در خواست کمک مسلمان از غیر مسلمان

اگر کمک گرفتن از غیر مسلمان موجب رفع ظلم از مسلمانان گردد، درخواست کمک اشکالی ندارد، مگر اینکه آن کمک موجب سبط سلطه و نفوذ کفار و غیر مسلمانان علیه مسلمانان گردد، در اینصورت جائز نمی باشد.