حکم اعتصاب از غذا

حکم اعتصاب از غذا

در صورتی که اعتصاب و امساک از غذا موجب ضرر به نفس گردد، جائز نمی باشد.