گوش دادن به رادیو به مدت طولانی

گوش دادن به رادیو به مدت طولانی

در صورتی که مستلزم تلف شدن وقت و شیفتگی به اموری که موجب رضایت حق تعالی نشود مانند موجبات لهو، موارد فوق الذکر جائز نمی باشد.