نصایح معظم له به علماء و دانشمندان

نصایح معظم له به علماء و دانشمندان

نصیحت اینجانب به آنها عدم مسارعت و کثرت ویرایش کتابهایی که نفعی عاید خوانندگان کتاب نداشته و از جهت دیگر می بایست کتابهایی که تقدیم دیگران می شود در حد دقت در تفکر علمی باشد.