نصیحت به اصحاب مال و خیرین

نصیحت به اصحاب مال و خیرین

آنان را دعوت به انجام کارهای خیر و آنچه که موجب منفعت عمومی برای جامعه اسلامی است می نمایم و شکی در آن نیست که چاپ و نشر کتابهاب مذهبی مصداق اعمالی است که موجب صلاح عمومی و رضایت حق تبارک و تعالی باشد.