نصایح حضرت آقا به بانوان

نصایح حضرت آقا به بانوان

مشارکت در افعالی که موجب رضایت الهی می گردند و آموزش و ارتقاء خود به علم و اخلاق اسلامی که این شیوه موجب طهارت نفس از لذتها و شهوات نامشروع بوده باشد.