استفاده از کاست در مراسم عروسی

استفاده از کاست در مراسم عروسی

آنچه که مورد اذیت و آزار برای همسایگان می گردد چه بوسیله دستگاه های لهو ولعب باشد وچه غیر آن جائز نمی باشد.